Үйлдвэрлэлийн үйл явц

news

1. ЗАСАХ
2.ЗУУХАНД БАЙР НЭМЭХ
3.ЗУУРХАЙНГААС ХАВТЛАГА
4. ИЛГИЙН ЗАМЫГ ӨНХҮҮЛЭХ
5.ХАЖУУДЫН ТУЛГАЙЛАЛТ
6. АЛГА
7.НҮХ НҮДҮҮЛЖ, ЗАМЫГ ЗАСАХ
8.БУЗАХ
9.ТОСНЫ УСАНД БӨХӨХ
10. ТЭРГҮҮЛЭХ
11.ЭЛС ТӨЛӨЛТ
12.БУДАХ, САВАХ
(Янз бүрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн процесс нь арай өөр байдаг)